تلاشی برای انسجام

خب شاید بد نباشد که  صفحه ای  هم ایجاد کنم برای کار های در دست و میزان پیشرفت حاصل شده را به روز کنم .

در صورت رضایت از پیشرفت و تکمیل قفل ها برداشته می شود (یک جورایی ایجاد انگیزه برای خود :دی )