تلاشی برای انسجام

پیش روی تا به الان . 

 تا به الان 4 جلسه بدون تمرین مشاهد شده است . (05/29)
تا به الان 8 جلسه با تقریب خوبی تمرین تمام شد .(06/15)
روش کار 
هر دو روز یک بار باید یک ویدئو دیده شود با تمام مخلفات باید انجام شود .

 
  • ۹۷/۰۵/۲۹
  • نیکی